Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Dobra

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

  Pobierz wniosek (.pdf)
  Pobierz wniosek (.doc)
   
 2. załączniki:
 • oświadczenie  o  posiadanym  tytule  prawnym  władania  nieruchomością  lub oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu  cywilnego
 • rysunek, mapa lub projekt zagospodarowania dziaki określające usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy (o ile dotyczy)
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa - 17,00 zł (o ile dotyczy)

Komórka organizacyjna

Gospodarka komunalna, Inwestycje, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Ochrona środowiska (biuro 14)


Termin i sposób realizacji

Do 30 lub 60 dni - zgodnie z k.p.a.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)


Dodatkowe informacje, uwagi

Ochrona zadrzewień