Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Dobra

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

  Pobierz wniosek (.pdf)
  Pobierz wniosek (.doc)
   
 2. Załączniki: 
 • zezwolenie zarządcy drogi udzielone na etapie projektowania (o ile dotyczy)
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (o ile dotyczy)
 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych (o ile dotyczy)
 • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (o ile dotyczy)
 • harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót) (o ile dotyczy)
 • upoważnienie inwestora wraz z opłatą skarbową (w przypadku gdy wnioskodawca nie jest inwestorem) (o ile dotyczy)
 • projekt budowlany obiektu umieszczonego w pasie drogowym (o ile dotyczy)

Komórka organizacyjna

Gospodarka komunalna, Inwestycje, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Ochrona środowiska (biuro 14)


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1264),

Uchwała Nr X/53/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie Gmina Dobra (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 22.10.2015 r. poz. 4026).


Tryb odwoławczy

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 za pośrednictwem Burmistrza Dobrej, złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.