Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Dobra

Zgłoszenie pobytu stałego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie pobytu stałego / Permanent residence registration form (EL/ZPS/1)

  Pobierz zgłoszenie w postaci pliku .pdf
   
 2. Załączniki:
 • dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu zgłaszającego (o ile dotyczy)
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa - 17,00 zł (o ile dotyczy, zwolnieni z opłaty są małżonek, wstępny tj. dziadkowie, rodzice, zstępny tj. dzieci, wnukowie lub rodzeństwo mocodawcy)

  Pobierz pełnomocnictwo do zameldowania w postaci pliku .pdf

Komórka organizacyjna

Ewidencja ludności (biuro 12)


Opłaty

Brak


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1382)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 r., poz. 2411)


Dodatkowe informacje, uwagi

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały.
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • Potwierdzenia pobytu stałego osoby zgłaszającej pobyt stały dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego.

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania jest data sporządzenia aktu urodzenia.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.