Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Dobra

Zgłoszenie pobytu czasowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie pobytu czasowego / Temporary residence registration form (EL/ZC/1)

  Pobierz zgłoszenie w postaci pliku .pdf
   
 2. Załączniki:
 • dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu zgłaszającego (o ile dotyczy)
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa - 17,00 zł (o ile dotyczy, zwolnieni z opłaty są małżonek, wstępny tj. dziadkowie, rodzice, zstępny tj. dzieci, wnukowie lub rodzeństwo mocodawcy)

  Pobierz pełnomocnictwo do zameldowania w postaci pliku .pdf
   

Komórka organizacyjna

Ewidencja ludności (biuro 12)


Opłaty

Brak


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1382)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 r., poz. 2411)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1044)


Dodatkowe informacje, uwagi

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt czasowy.
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • Potwierdzenia pobytu czasowego osoby zgłaszającej pobyt czasowy dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu czasowego.

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowania się w miejscu pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

 

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł

Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy płatne 17 zł poza zwolnieniami ustawowymi na podstawie art. 2 ustawy o opłacie skarbowej