Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Dobra

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego / Notification of a change of temporary residence (EL/WPC/2)

  Pobierz zgłoszenie w postaci pliku .pdf
   
 2. Załączniki:
 • dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu zgłaszającego (o ile dotyczy)
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa - 17,00 zł (o ile dotyczy, zwolnieni z opłaty są małżonek, wstępny tj. dziadkowie, rodzice, zstępny tj. dzieci, wnukowie lub rodzeństwo mocodawcy)

  Pobierz pełnomocnictwo w postaci pliku .pdf

Komórka organizacyjna

Ewidencja ludności (biuro 12)


Opłaty

Brak


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1382)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 r., poz. 2411)


Dodatkowe informacje, uwagi

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • Osoba zobowiązana do wymeldowania się.
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu lub paszportu.

Kiedy się wymeldować:

Najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzasz się z miejsca zameldowania na pobyt czasowy. Możesz wymeldować się podczas meldowania w nowym miejscu. Urzędnik wtedy automatycznie wymelduje cię z poprzedniego miejsca pobytu.