Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Dobra

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

  Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf
  Pobierz wniosek w postaci pliku .doc

Komórka organizacyjna

Gospodarka komunalna, Inwestycje, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Ochrona środowiska (biuro 14)


Opłaty

1. Stawki opłaty skarbowej:

   1) decyzja o warunkach zabudowy – 598 zł;
   2) przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby – 56 zł;
   3) zmiana decyzji o warunkach zabudowy –10 zł
   4) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17 zł

Wpłata na konto: Bank Spółdzielczy w Goleniowie Oddział Chociwel, nr: 94 9375 1041 5502 4471 2000 0130.

2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
   1) od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
   2) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty – art. 6 ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 poz.1282 ze zm.).

3. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) pkt g) ww. ustawy nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.

4. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2) ww. ustawy nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

5. Zgodnie z cz. I kolumna 4 ust. 8 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej zwolnieniu z opłaty podlega wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566).


Tryb odwoławczy

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Dobrej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.